hupō


hupō
*hupō
germ.?, stark. Femininum (ō):
nhd. Hoffnung;
ne. hope (Verb);
Hinweis: s. *hupōn;
Etymologie:
s. ing. *keu̯əp-, *ku̯ēp, *ku̯əp-, *kū̆p-, Verb, rauchen, wallen (Verb) (1), kochen, Pokorny 596;
Weiterleben:
ae. hop-a, schwach Maskulinum (n), Hoffnung

Germanisches Wörterbuch . 2014.